Najgori čovjek kod Allaha na sudnjem danu biće onaj koji svoj intimni odnos sa ženom drugima objelodanjuje.

Mujan (rođ. Čelić) Šemsa