8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

TOPALOVIĆ (ZAIMA) HAZIM