491. Zahvaljivanje Allahu (Ocu Nebeskom) na njegovim blagodatima - garancija je za trajnost tih blagodati.

Akšamović (rođ. Hakalović) Emina