8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

Akšamović (rođ. Čelebić) Fatima